Domů

Kontakty

Modernizace železniční trati Hradec Králové - Pardubice

Ilustrační obrázek [25. květen 2016]  Díky spolupráci se Správou železniční dopravní cesty (SŽDC) a města Hradce Králové, s níž zastupitelé města vyslovili 24. května 2016 souhlas, byl udělán první krok k tomu, aby do budoucna vznikla tři mimoúrovňová křížení na železniční trase spojující Hradec Králové s Pardubicemi. Konkrétně by se jednalo o vybudování podchodu v Bezručově ulici, podchodu v Honkově ulici, podjezdu v Kuklenské/Poděbradově ulici a v souvislosti se zdvojkolejněním i rozšíření kuklenského podjezdu. Železniční trať hodlá zdvojkolejnit SŽDC.

Městští zastupitelé souhlasili se záměrem spolupráce se SŽDC na vybudování tří mimoúrovňových křížení - formou finanční spoluúčasti na projektové dokumentaci - tedy podchodu v Bezručově ulici, podchodu v Honkově ulici, podjezdu v ulici Kuklenská/Poděbradova a rozšíření kuklenského podjezdu. Dva současné přechody a jeden přejezd budou nahrazeny mimoúrovňovými kříženími a projekt počítá i s rozšířením kuklenského podjezdu, což významně přispěje ke zlepšení propustnosti území. V této souvislosti město poskytne na přípravné dokumentační práce finanční příspěvek ve výši 450 tisíc korun na podjezd v Kuklenách a zadá projektování dalších křížení za 800 tisíc korun.

Správce a provozovatel železnice si klade kvůli současnému stavu železniční tratě za cíl, zvýšit kapacitu tohoto dopravního spojení. Zmírní tím vliv nepravidelností v dopravě a ruku v ruce s tím dojde k zajištění větší spolehlivosti a bezpečnosti provozu a celkově k dosažení vyšší kvality dopravy. Aby bylo výše uvedených cílů dosaženo, je podle správce nezbytné prvky železniční tratě rekonstruovat, zdvojkolejnit železniční trať, zvýšit traťovou rychlost až na 160 km/h, a tím zkrátit jízdní dobu. Zdvojkolejnění a výstavba mimoúrovňových křížení jednoznačně přispějí k větší bezpečnosti.

Veškeré přípravné práce k budování mimoúrovňových křížení vyvolaných nutností zdvojkolejnění tratě jsou teprve na začátku. Stavební úpravy tratě, včetně vytvoření druhé souběžné koleje, jsou plně v režii SŽDC. Zastupitelé neřešili otázku finančních zdrojů na realizaci výše uvedených staveb ani bližší detaily ke zdvojkolejnění. Schválením smlouvy o spolupráci se nicméně město zavázalo zajistit na své náklady přípravnou dokumentaci podjezdu v Kuklenách a dalších mimoúrovňových křížení. U tohoto podjezdu k tomu dojde prostřednictvím poskytnutím příspěvku ve výši 450 tis. Kč ve prospěch SŽDC, která jeho projektování zahrne do již zpracovávané projektové dokumentace. Projektování dalších křížení bude zadáno městem.